Te bezichtigen

' Een kamer vol klei ':

Museum Albert Van Dyck / Schilde

Kamer vol klei

Een ten­toon­stel­ling rond de ver­bon­den­heid tus­sen mens en aarde

Van sculp­tuur tot instal­la­tie en video: kera­miek in al haar ver­schei­den­heid in het Museum Albert Van Dyck 

Van 28 febru­a­ri tot 4 juni 2023 pakt het Museum Albert Van Dyck in Schilde uit met een uit­ge­brei­de ten­toon­stel­ling rond kera­miek. Kamer vol klei brengt het werk van acht toon­aan­ge­ven­de kun­ste­naars samen: José Vermeersch, Pierre Culot, Lutgart De Meyer, Rogier Vandeweghe, Anne Ausloos, Alexandra Engelfriet, Nathalie Doyen en Bie Michels.

In samen­wer­king met uit­ge­ve­rij MER. (Borgerhoff en Lamberigts) ver­schijnt bij de ten­toon­stel­ling de publi­ca­tie Hands, Eyes, Ceramics.

Keramiek is van­daag popu­lair­der dan ooit. Hierin speelt het tac­tie­le karak­ter van klei een belang­rij­ke rol. In een wereld die steeds digi­ta­ler wordt, gaan we op zoek naar tastbaarheid. 

De gro­te belang­stel­ling voor kera­miek heeft ook te maken met de arche­ty­pi­sche bete­ke­nis van de pot: het sym­bool voor samen­bren­gen en samen­ko­men. Kamer vol klei knoopt bei­de gege­ven­he­den aan elkaar in een cen­traal the­ma: de ver­bon­den­heid tus­sen mens en aar­de. Die komt niet enkel tot uit­druk­king in de vorm van objec­ten zoals de kom en de vaas; als geen ander mate­ri­aal leent ook klei zelf zich tot the­ma. Klei ís aar­de. Kunstenaars bren­gen klei in beeld en maken op die manier de rela­tie met de aar­de tastbaar.

Kamer vol klei brengt de ver­schei­den­heid bin­nen kera­miek naar voren. Ze toont het sculp­tu­ra­le werk van vier pio­niers die van­af de jaren vijf­tig niet alleen de toe­ge­pas­te kera­miek her­uit­von­den maar boven­al het medi­um als kunst­vorm op de kaart zet­ten: José Vermeersch (wiens hon­derd­ste ver­jaar­dag in 2022 uit­voe­rig gevierd werd), Pierre Culot, Lutgart De Meyer en Rogier Vandeweghe. Daarnaast toont ze het werk van de daar­op­vol­gen­de gene­ra­tie kun­ste­naars die instal­la­tie, land art, per­for­man­ce, video en foto­gra­fie in kera­miek inte­gre­ren: Anne Ausloos, Nathalie Doyen, Alexandra Engelfriet en Bie Michels. Het is onder invloed van de mili­eu­be­we­ging van de jaren zeven­tig dat hun aan­dacht ook uit­gaat naar het mate­ri­aal, de klei. Ze maken de rijk­dom aan ver­ha­len die klei in zich draagt, zicht­baar, en daar­mee de kost­baar­heid van de aarde. 

Voor Kamer vol klei groef Anne Ausloos bij­voor­beeld klei op in de omge­ving van het Museum Albert Van Dyck. De resul­ta­ten van haar onder­zoek naar de eigen­schap­pen en gedra­gin­gen ervan zijn te zien in de ten­toon­stel­ling. Ook Alexandra Engelfriet, die eind 2022 de pres­ti­gi­eu­ze Van Achterberghprijs in de wacht sleep­te voor haar bij­dra­ge aan kera­miek, brengt klei dich­ter­bij. Ze begeeft zich met haar hele lichaam in de klei. Via video brengt ze deze trans­for­me­ren­de erva­ring over op de kijker. 

Traditioneel staat kera­miek voor gebak­ken klei, maar het begrip wordt steeds meer opge­rekt en ook werk met klei die niet gebak­ken is, valt hier­on­der. Kamer vol klei tast de gren­zen af van wat kera­miek is.

Curator: Liesbet Waegemans

  • Vernissage: 26.feb.2023, 11:00
  • : 20:24 — 20:24
  • Adres: Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Unnamed
Archief
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

C.Campbell Gallery, San Francisco (USA):

Solo tentoonstelling José Vermeersch

Loading…